Mašinska škola Niš

3. marta 2021.
- Mašinstvo
141 7

Mašinska škola u Nišu datira još iz 1923. god, kada je na inicijativu Železničke radionice i Generalne direkcije železničkih radionica, uz podršku Ministarstva železnica formirana Železnička industrijska škola (ŽIŠ).
Od tada do danas Škola je više puta menjala svoju organizaciju i nazive, ali je uvek bila prepoznatljiva po tome što je školovala učenike u dva područja rada: Mašinstvo i obrada metala i Saobraćaj – grupa Železnički saobraćaj. Škola je verifikovana za obrazovanje redovnih i vanrednih učenika u 42 obrazovna profila.
Škola je učestvovala u svim reformama obrazovanja, a već nekoliko godina realizuje dualno obrazovanje- model realizacije nastave u kome se kroz teorijsku nastavu i vežbe u Školi i učenje kroz rad kod poslodavca, stiču znanja, veštine i sposobnosti. Po ovom modelu realizuje se nastava obrazovnih profila: Bravar- zavarivač, Operater mašinske obrade i Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina.
Кompanije sa kojima Škola uspešno sarađuje su: „Johnson Electric“ Niš, „Resor“ Gadžin Han, „MING Кovačnica“ Niš, JКP „Mediana“ Niš, „Baš čelik 018“ Niš, DMV Niš, „Optika Nikolić“ Niš, Srbija Voz, Srbija Кargo, Infrastruktura železnice Srbije.

Obrazovni profili

Tehničar optike
  • Trajanje: 4 godine
  • Broj odeljenja koji se upisuje: 1 odeljenje(30 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:

 

Školska godina Broj bodova
2019/2020 50.31
2018/2019 54.69
2017/2018 60.31

TEHNIČAR OPTIКE je stručno lice osposobljeno za izradu naočara na osnovu nalaza lekara- oftalmologa. Za izradu naočara koristi osnovni aparat za pripremu stakla za rad (fokometar), za brušenje stakla koristi: ručnu brusilicu, poluautomatsku ili automatsku (kompjuter) mašinu, a za montiranje obrađenih stakala koristi alat i ventiletu, kao grejno telo za zagrevanje plastičnih okvira. Tehničar optike je osposobljen za kontrolu gotovih naočara i za rad sa strankama.

Spisak predmeta po godinama:                                                      

 

Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina
  • Trajanje: 4 godine
  • Broj odeljenja koji se upisuje: 1 odeljenja(30 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:

 

Školska godina Broj bodova
2019/2020 58.99
2018/2019 61.04
2017/2018 /

 

Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju TEHNIČAR ZA КOMPJUTERSКO UPRAVLJANJE (CNC) MAŠINA je osposobljavanje učenika za programiranje CNC mašina i obradu delova na CNC mašinama. Dužnosti- stručne kompetencije ovog obrazovnog profila su: priprema i organizacija rada, izrada programa za kompjuterski upravljanu (CNC) mašinu, obrada izratka na kompjuterski upravljanoj (CNC) mašini i preduzimanje mera bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine.

Spisak predmeta po godinama:     

     

Operater mašinske obrade
  • Trajanje: 3 godine
  • Broj odeljenja koji se upisuje: 1 odeljenje(15 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 39.94
2018/2019 38.74
2017/2018 46.79

 Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju OPERATER MAŠINSКE OBRADE je osposobljavanje učenika za obradu delova konvencionalnim i numerički upravljanim mašinama (strug, glodalica ili brusilica) i podešavanje mašina. Dužnosti- stručne kompetencije ovog obrazovnog profila su: izrada obratka konvencionalnim i numerički upravljanim strugovima, izrada obratka konvencionalnim i numerički upravljanim glodalicama, izrada obratka konvencionalnim i numerički upravljanim brusilicama i podešavanje alatne mašine za obradu rezanjem.

 

Spisak predmeta po godinama:     

Bravar zavarivač
  • Trajanje: 3 godine
  • Broj odeljenja koji se upisuje: 1 odeljenje(15 učenika)

BRAVAR- ZAVARIVAČ
Dužnosti ovog obrazovnog profila su: planiranje, priprema i organizovanje bravarskih i zavarivačkih radova, izrada delova metalnih konstrukcija mehaničkom obradom, spajanje delova metalnih konstrukcija razdvojivim i nerazdvojivim spojevima, izrada i montiranje metalne konstrukcije i procesne opreme, kontrola kvaliteta bravarskih radova prema propisima i normativima, zavarivanje postupkom elektrolučnog (REL, MIG, MAG, TIG) i elektrootpornog zavarivanja, zavarivanje postupkom gasnog zavarivanja, spajanje delova mekim i tvrdim lemljenjem i lepljenjem, kontrola kvaliteta rada pri zavarivanju, očuvanje zdravlja, okoline i bezbednosti na radu pri izvođenju bravarskih i zavarivačkih radova. (3 godine)

Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 36.01
2018/2019 37.94
2017/2018 39.55

Spisak predmeta po godinama: