Elektrotehnička škola “Mija Stanimirović”, Niš

2. aprila 2021.
- Elektrotehnika
56 23
Sajt škole Postavite pitanje

ETŠ “Mija Stanimirović”, osnovana davne 1949. godine, decenijama se razvijala i usavršavla i danas smo u prilici da je predstavimo kao novu i modernu. Zahvaljujući dobro uređenom prostoru, savremenoj opremi i metodama izviđenja praktične i teorijske nastave, kao i bogatim ljudskim resursima ona danas predstavlja jednu od najsavremenijih škola u Srbiji. ETŠ “Mija Stanimirović” osposobljava stručne i kompetentne kadrove, njeni učenici lako pronalaze put do posla, čast je slučaj da im firme gde su obavljali praksu same ponude posao, a većina učenika postanu uspešni studenti, koji postižu značajne rezultate na polju nauke i tehnike.

VIRUTELNA TURA ŠKOLE

Obrazovni profili

Elektrotehničar informacionih tehnologija
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 60 učenika
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 81,19 
2018/2019 78,75
2017/2018 80,94

Elektrotehničar informacionih tehnologija je obrazovni profil usmeren ka osposobljavanju učenika za izradu softverskih aplikacija, kreiranju i razvijanju baza podataka, statičkih i dinamičkih veb prezentacija i održavanju i proveri sigurnosti informacionih sistema. Mesto izvođenja nastave su savremeno opremljeni računarski kabeineti u kojima je učenje dinamičko i zanimljivo. Pored savremene kabinetske i praktične nastave, škola ima odličnu saradnju sa mnogim visokoškolsim ustanovama i stručni tim profesora koji su uvek otvoreni za nove ideje.

Predmeti po godinama

I godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Engleski jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Računarstvo i informatika
 6. Istorija
 7. Fizika
 8. Geografija
 9. Hemija
 10. Likovna kultura
 11. Osnove elektrotehnike
 12. Računarska grafika i multimedija
 13. Programiranje
 14. Praktična nastava

Izborni predmeti predviđeni zakonom:

 1. Verska nastava
 2. Građansko vaspitanje
II godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Engleski jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Umetnost
 6. Osnove elektrotehnike
 7. Programiranje
 8. Aplikativni programi
 9. Elektronika
 10. Računarski hardver
 11. Veb dizajn
 12. Praktična nastava

Izborni predmeti predviđeni zakonom:

 1. Verska nastava
 2. Građansko vaspitanje
III godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Engleski jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Sociologija sa pravima građana
 6. Etika
 7. Programiranje
 8. Veb programiranje
 9. Operativni sistemi
 10. Računarske mreže i komunikacije
 11. Informacioni sistemi i baze podataka

Izborni predmeti predviđeni zakonom:

 1. Vreska nastava
 2. Građansko vaspitanje

Izborni predmeti predviđeni obrazovnim profilom:

 1. Muzička kultura
 2. Ekologija i zaštita životne sredine
 3. Izabrana poglavlja matematike
 4. Istorija (odabrane teme)
 5. Fizika
 6. Logika sa etikom
 7. Poslovne komunikacije
 8. Računari u sistemima upravljanja
IV godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Engleski jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Programiranje
 6. Veb programiranje
 7. Internet tehnologije i servisi
 8. Zaštita informacionih sistema
 9. Elektronsko poslovanje
 10. Tehnička dokumentacija
 11. Preduzetništvo

Izborni predmeti predviđeni zakonom:

 1. Verska nastava
 2. Građansko vaspitanje

Izborni predmeti predviđeni obrazovnim profilom:

 1. Muzička kultura
 2. Ekologija i zaštita životne sredine
 3. Izabrana poglavlja matematike
 4. Istorija (odabrane teme)
 5. Fizika
 6. Logika sa etikom
 7. Upravljanje projektima
 8. Poslovne komunikacije
 9. Računari u siszemu upravljanja
 10. Programiranje 2D video igara

Administrator računarskih mreža
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 60 učenika
Minimalan broj bodova:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 68,80
2018/2019 70,32
2017/2018 72,50

Administrator računarskih mreža postavlja, nadgleda i upravlja IT infrastrukturom preduzeća. On mora da obezbedi funkcionalnost i ispravnost rada mreže. To podrazumeva: • Projektovanje lokalne (LAN), bežične(WLAN) i širokopojasne mreže (WAN) • Postavljanje aktivnu i pasivnu mrežnu opremu • Sklapa računare • Umrežava računarsku opremu • Instalira i konfiguriše mrežne servise (FTP, DNS, DHCP, VPN, PRINT) • Postavlja domensku strukturu • Otkriva i rešava problem sa mrežom, hardverom ili softverom • Bavi se zaštitom mreža i politikom bezbednosti • Arhivira podatke • Nadgleda i prati rad mreže • Pruža tehničku podršku korisnicima.

Predmeti po godinama

I godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Engleski jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Računarstvo i informatika
 6. Istorija
 7. Likovna kultura
 8. Hemija
 9. Biologija
 10. Fizika
 11. Osnove elektrotehnike
 12. Računarski hardver
 13. Računarska grafika i multimedija
 14. Praktična nastava

Izborni predmeti predviđeni zakonom:

 1. Verska nastava
 2. Građansko vaspitanje
II godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Engleski jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Geografija
 6. Fizika
 7. Osnove elektrotehnike
 8. Mrežna oprema
 9. Elektronika
 10. Operativni sistemi
 11. Aplikativni softver
 12. Programiranje

Izborni predmeti predviđeni zakonom:

 1. Verska nastava
 2. Građansko vaspitanje
III godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Engleski jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Socijologija sa pravima građana
 6. Aplikativni softver
 7. Obrada i prenos signala
 8. Mrežni operativni sistemi
 9. Računarske mreže
 10. Izborni predmeti predviđeni zakonom:
 11. Verska nastava
 12. Građansko vaspitanje

Izborni predmeti predviđeni obrazovnim profilom:

 1. Muzička kultura
 2. Ekologija i zaštita životne sredine

Izabrana poglavlja matematike

 1. Istorija (odabrane teme)
 2. Fizika
 3. Logika sa etikom
 4. Poslovne komunikacije
 5. Računarski interfejsi
IV godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Engleski jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Računarske mreže
 6. Tehnička dokumentacija
 7. Serveri
 8. Administriranje računarskih mreža
 9. Osnove računarstva u oblaku
 10. Preduzetništvo

Izborni predmeti predviđeni zakonom:

 1. Verska nastava
 2. Građansko vaspitanje

Izborni predmeti predviđeni obrazovnim profilom:

 1. Muzička kultura
 2. Ekologija i zaštita životne sredine
 3. Izabrana poglavlja matematike
 4. Istorija (odabrane teme)
 5. Fizika
 6. Logika sa etikom
 7. Upravljanje projektima
 8. Poslovne komunikacije
 9. Računarski interfejsi
 10. Programiranje 2D igara

Elektrotehničar telekomunikacija
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj učenika koji se upisuje: 30 učenika
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 64,44
2018/2019 61,86
2017/2018 64,50

Edukujući se u širokoj oblasti internet, mobilnih, računarskih, optičkih i satelitskih komunikacija, kao i u oblasti sigurnosnih sistema i sistema tehničke zaštite, učenici stiču praktično primenjiva znanja i veštine i osposobljavaju se za obavljanje traženih poslova na tržištu rada. Po završetku školovanja elektrotehničar telekomunikacija će biti osposobljen da održava telefonske sisteme i kablovske mreže, instalira i održava opremu u računarskim mrežama, sigurnosnim sistemima ( video nadzor, protivprovalni sistemi, protiv požarni sistemi, kontrola pristupa). Ukoliko želite da naučite da instalirate, održavate, testirate telekomunikacionu opremu, upišite smer “Elektrotehničar telekomunikacija”.

Predmeti po godinama

I razred

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Engleski jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Računarstvo i informatika
 6. Istorija
 7. Likovna kultura
 8. Hemija
 9. Biologija
 10. Fizika
 11. Osnove elektrotehnike
 12. Računarska grafika i multimedija
 13. Praktična nastava

Izborni predmeti predviđeni zakonom:

 1. Verska nastava
 2. Građansko vaspitanje

II razred

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Engleski jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Geografija
 6. Fizika
 7. Osnove elektrotehnike
 8. Aplikativni programi
 9. Elektronika
 10. Teorija telekomunikacija
 11. Praktična nastava

Izborni predmeti prdviđeni zakonom:

 1. Verska nastava
 2. Građansko vaspitanje

III razred

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Engleski jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Elektronika
 6. Telekomunkacioni vodovi
 7. Telekomunikaciona merenja
 8. Tehnika digitalnih prenosa
 9. Кomutaciona tehnika
 10. Pristupne mreže i uređaji
 11. Signalno telekomunikacioni sistemi

Izborni predmeti predviđeni zakonom:

 1. Verska nastava
 2. Građansko vaspitanje

Izborni predmeti predviđeni obrazovnim profilom:

 1. Muzička kultura
 2. Ekologija i zaštita životne sredine
 3. Izabrana poglavlja matematike
 4. Istorija (odabrane teme)
 5. Fizika
 6. Logika sa etikom
 7. Osnove programiranja
 8. Veb dizajn

IV razred

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Engleski jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Sociologija sa pravima građana
 6. Pristupne mreže i uređaji
 7. Signalno telekomunikacioni sistemi
 8. Sistemi prenosa
 9. Bežične komunikacije
 10. Pačunarske mreže
 11. Tehnička dokumentacija
 12. Preduzetništvio

Izbornni predmeti predviđeni zakonom:

 1. Verska nastava
 2. Građansko vaspitanje

Izborni predmeti predviđeni obrazovnim profilom:

 1. Muzička kultura
 2. Ekologija i zaštita životne sredine
 3. Izabrana poglavlja matematike
 4. Istorija (odabrane teme)
 5. Fizika
 6. Logika sa etikom
 7. Osnove programiranja
 8. Elektroakustika

Elektrotehničar multimedija
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj učenika koji se upisuje: 30 učenika
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 66,74
2018/2029 64,88
2017/2018 67,19

Кombinacija teksta, slike, animacija, audio i video zapisa je multimedija. Veštine i znanja koja se stiču na ovom smeru su: primena savremenih softverskih multimedijalnih alata u produkciji audio i video sadržaja, tehnička podrška za prenos audio i video sadržaja primenjenih u medicini. Poslovi kojima bi se nakon završetka školovanja elektrotehničari multimedija mogli baviti su održavanje audio i video uređaja u servisima ili kompanijama koji ih primenjuju, rad u radio i televizijskim centrima, studijima i produkcijskim kućama na proizvodnji multimedijalnih sadržaja, rad u marketingu u okviru marketing agencija ili u kompanijama koje imaju sopstvene marketing sektore ili samostalan rad koji podrazumeva kreiranje i obradu multimedijalnih sadržaja.

Predmeti po godinama

I razred

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Engleski jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Računarstvo i informatika
 6. Istorija
 7. Likovna kultura
 8. Hemija
 9. Fizika
 10. Osnove elektrotehnike
 11. Računarska grafika i multimedija
 12. Informaciono komunikacione tehnologije
 13. Praktična nastava

Izborni predmeti predviđeni zakonom:

 1. Verska nastava
 2. Građansko vaspitanje

II razred

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Engleski jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Geografija
 6. Biologija
 7. Fizika
 8. Osnove elektrotehnike
 9. Elektronika
 10. Veb dizajn
 11. Alati za obradu slike
 12. Aplikativni programi
 13. Praktična nastava

Izborni predmeti predviđeni zakonom:

 1. Verska nastava
 2. Građansko vaspitanje

III razred

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Engleski jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Elektronika
 6. Audiotehnika
 7. Videotehnika
 8. Alati za obradu audio i video sadržaja
 9. Кompjuterska animacija
 10. Veb programiranje

Izborni predmeti predviđeni zakonom:

 1. Verska nastava
 2. Građansko vaspitanje

Izborni predmeti predviđeni obrazovnim profilom:

 1. Muzička kultura
 2. Ekologija i zaštita životne sredine
 3. Izabrana poglavlja matematike
 4. Istorija (odabrane teme)
 5. Logika sa etikom
 6. Fizika
 7. Primenjena elektronika
 8. Vizualne komunikacije

IV razred

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Engleski jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Sociologija sa pravima građana
 6. Alati za upravljanje sadržajem na internetu
 7. Proizvodnja multimedijalnog sadržaja
 8. Primenjena audio i video tehnika
 9. 3D modelovanje i animacija
 10. Preduzetništvo

Izborni predmeti predviđeni zakonom:

 1. Verska nastava
 2. Građansko vaspitanje

Izborni predmeti predviđeni obrazovnim profilom:

 1. Muzička kultura
 2. Ekologija i zaštita životne sredine
 3. Izabrana poglavlja matematike
 4. Istorija (odabrane teme)
 5. Logika sa etikom
 6. Fizika
 7. Poslovne komunikacije
 8. Objektivno programiranje

Elektroničar za elektroniku na vozilima
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj učenika koji se upisuje: 30 učenika
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 68,08
2018/2019 67,56
2017/2018 66,22

Elektrotehničar za elektroniku na vozilima je obrazovni profil gde učenici na kraju školovanja mogu da obavljaju samostalno poslove održavanja, servisiranja i opravke mehaničkih, električnih i elektronskih sistema uz elektronsku dijagnostiku ispravnosti elemenata i sistema. Tokom školovanja učenici se osposobljavaju kroz teorijsku i praktičnu nastavu za rad na savremenim vozilima uz korišćenje najnovije dijagnostičke i merne opreme. Praktična nastava se obavlja u školskoj auto-radionici i profesionalnim auto-servisima. Škola ima sklopljenu poslovno-tehničku saradnju sa oko 30 auto-servisa. Nakon sticanja diplome jedan broj učenika nastavlja dalje školovanje na fakultetima i visokim školama. Ostali uspešno rade u ovlašćenim servisima na poslovima za koje su se školovali.

Predmeti po godinama

I razred

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Engleski jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Računarstvo i informatika
 6. Istorija
 7. Muzička kultura
 8. Geografija
 9. Hemija
 10. Biologija
 11. Fizika
 12. Osnove elektrotehnike
 13. Praktična nastava

Izborni predmeti predviđeni zakonom:

 1. Verska nastava
 2. Građansko vaspitanje

II razred

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Engleski jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Fizika
 6. Osnove elektrotehnike
 7. Elektronika
 8. Električna merenja
 9. Oto motori
 10. Električne istalacije i uređaji
 11. Davači i izvršni elementi
 12. Praktična nastava

Izborni predmeti predviđeni zakonom:

 1. Verska nastava
 2. Građansko vaspitanje

III razred

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Engleski jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Sociologija sa pravima građana
 6. Elektronika
 7. Dizel motori
 8. Električne mašine na vozilima
 9. Sistemi paljenja oto motora
 10. Sistemi ubrizgavanja oto motora
 11. Praktična nastava

Izborni predmeti predviđeni zakonom:

 1. Verska nastava
 2. Građansko vaspitanje

Izborni predmeti predviđeni obrazovnim profilom:

 1. Likovna kultura
 2. Ekologija i zaštita životne sredine
 3. Izabrana poglavlja matematike
 4. Istorija (odabrane teme)
 5. Fizika
 6. Logika sa etikom
 7. Aplikativni programi

IV razred

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Engleski jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Motorna vozila
 6. Sistemi ubrizgavanja dizel motora
 7. Sistemi stabilnosti
 8. Sistemi bezbednosti i komfora
 9. Preduzetništvo
 10. Praktična nastava

Izbornni predmeti:

 1. Verska nastava
 2. Građansko vaspitanje

Izborni predmeti predviđeni obrazovnim profilom:

 1. Likovna kultura
 2. Ekologija i zaštita životne sredine
 3. Izabrana poglavlja matematike
 4. Istorija (odabrane teme)
 5. Fizika
 6. Logika sa etikom
 7. Veb dizajn