Medicinska škola “Dr Milenko Hadžić”, Niš

12. marta 2021.
- Zdravstvo
24 8
Sajt škole Postavi pitanje

Medicinska škola “Dr Milenko Hadžić” iz Niša je jedna od najstarijih ovog tipa u Srbiji. Od Drugog svetskog rata iz nje je izašao veliki broj medicinskih radnika školovanih u oblasti zdravstvenih nauka. Nastava se odvija delom u samoj školi, a jedan deo nastave odvija se i u zdravstvenim ustanovama u Nišu. Škola raspolaže sa 18 učionica, bibliotekom, 12 kabineta sa opremom, fiskulturnom salom, modernom laboratorijom i stomatološkom ambulantom. Sve ove prostorije smeštene su u tri objekta. Nastava se odvija u dve smene. Praktična nastava i vežbe se obavljaju u zdravstvenim ustanovama.

Obrazovni profili

Medicinska sestra tehničar
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj učenika koji se upisuje: 2 odeljenja(60 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 88.03
2018/2019 89.30
2017/2018 94.50

Ovaj smer je najstariji u školi. Pre skoro 60 godina to su bile lekarske pomoćnice, negovateljice, a nešto kasnije medicinske sestre. Zanimanje MST stiče najšire obrazovanje, pa je medicinskim sestrama omogućeno da rade na skoro svim odeljenjima i mestima u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite. Učenici obrazovanje stiču preko opštih i stručnih predmeta. Ovi drugi usko prodiru u sve grane medicine. Izučavaju se preko teorijske i praktične nastave koja se ostvaruje u školskim kabinetima i u klinikama. Teorijsku nastavu iz stručnih predmeta predaju stručni saradnici, lekari specijalisti hirurgije, infektivnih bolesti, internih bolesti, epidemiologije, biohemije, ginekologije, neuropsihijatrije, pedijatrije. Praktičnu nastavu u školi i na klinikama vode viši medicinski tehničari i medicinski radnici sa fakultetskim obrazovanjem.

  

Predmeti po godinama


Fizioterapeutski tehničar
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj učenika koji se upisuje: 30 učenika
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 86.28
2018/2019 87.68
2017/2018 92.91

Jedno je od najtraženijih zanimanja u Medicinskoj školi. Interesovanje je svake godine veliko, a za razliku od ostalih smerova, za ovaj se naročito zanimaju dečaci. Zato se, donekle, smatra muškim zanimanjem u pretežno ženskoj školi. Suština ovog zanimanja su osnove rehabilitacije i nega bolesnika. Uči se nega i rahabilitacija obolelih, povređenih i invalidnih lica (dece i odraslih) koji su potpuno ili delimično nepokretni. Prve dve godine ne razlikukuju se suštinski mnogo od ostalih smerova. Učenici vežbaju u školskom kabinetu negu bolesnika i savladavaju osnovne radnje vezane za rehabilitaciju. Opremljenost kabineta je prilično skromna, ali se u ovom periodu intenzivno radi na osavremenjavanju. Poručena nova oprema stići će u toku ove školske godine. Praktična nastava se izvodi u Domu zdravlja, Vojnoj bolnici, na Кlinici za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku i Institutu za kardiovaskularna i reumatska oboljenja „Radon“. Na svim ovim mestima učenici uče i uvežbavaju veliki broj opštemedicinskih i fizikalnih procedura: upotrebu svetlosne energije, toplotne energije, hidroterapije, elektroterapije, magnetoterapije, ultrazvučne terapije, različitih masaža i vežbi (kineziterapije).

Predmeti po godinama

Stomatološka sestra tehničar
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj učenika koji se upisuje: 30 učenika
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 83.14
2018/2019 84.95
2017/2018 90.96

Stomatološka sestra je zanimanje koje se sastoji od aktivnog asistiranja u stomatološkoj ordinaciji u toku svih stomatoloških zahvata. Počinje prijemom pacijenata, a nastavlja se pripremanjem ili raspremanjem radnog mesta, sterilizacijom instrumenata i dezinfekcijom, mešanjem materijala, vođenjem administracije, trebovanjem materijala i održavanjem aparata. Tokom školovanja učenici ovladavaju veštinama asistiranja u svim fazama popravke zuba, vađenja zuba, zbrinjavanju oboljenja mekih tkiva, izrade mobilnih i fiksnih protetskih radova, asistiranja pri zbrinjavanju oboljenja zuba dece i lečenja ortodontskih nepravilnosti.

Predmeti po godinama

Farmaceutski tehničar
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj učenika koji se upisuje: 30 učenika
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 89.48
2018/2019 90.76
2017/2018 95.25

Ovo je jedno od najpopularnijih zanimanja u našoj školi. Upisuju ga učenici koji pokažu najbolje znanje na prijemnom ispitu i, uglavnom, „vukovci“. Razlozi za takvu atraktivnost ovog smera leže u činjenici da je ovo relativno nov smer i da su mogućnosti za zaposlenje velike – u svim apotekarskim ustanovama i galenskim laboratorijama. Pri Medicinskom fakultetu otvorena je Farmacija, nov fakultet u Nišu, pa je time omogućeno i studiranje, što naši učenici najčešće koriste kao mogućnost posle završene srednje škole.
FM prve dve godine stiču opšte i stručno obrazovanje kroz teorijsku i praktičnu nastavu u školskoj laboratoriji. Laboratorija u najvećoj meri zadovoljava potrebe nastave. U toku je adaptacija zgrade u kojoj će biti smeštene laboratorije farmakološke tehnologije i farmakološke hemije, kao i novi kabinet hemije. Rekonstrukcija i renoviranje će biti završeni u toku ove kalendarske godine, pa će učenici imati savršene uslove za vežbanje i rad.

Predmeti po godinama

Laboratorijski tehničar
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj učenika koji se upisuje:30 učenika
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 83.46
2018/2019 86.15
2017/2018 92.50

Zanimanje laborant ne zahteva direktan rad sa pacijentom, osim kod uzimanja materijala za analizu. Rad LT se svodi na rad u laboratoriji sa biološkim materijalom. Stalni kontakt sa biološkim materijalom zahteva spretnost, znanje i pre svega preciznost. Današnje laboratorije su kompjuterizovane i automatizovane pa LT opsužuje moderne aparate. To opsluživanje se sastoji od njihove standardizacije i rada na njima, kao i njihovog održavanja.

Vežbe LT se izvode u školskoj laboratoriji koja najvećim delom zadovoljava potrebe nastave. Otvaranjem novih školskih laboratorija i kabineta hemije potrebe će biti zadovoljene u potpunosti. Ostale vežbe, kao i praksa realizuju se u laboratorijama Doma zdravlja, Instituta za zaštitu zdravlja i u Laboratoriji kliničkog centra.
Posle završene srednje škole LT mogu da rade u svim zdravstvenim laboratorijama i u laboratorijama koje ispituju ispravnost životnih namirnica (one se nalaze u fabrikama gde se proizvodi hrana).

Predmeti po godinama

Medicinska sestra vaspitač
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj učenika koji se upisuje: 30 učenika
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 83.39
2018/2019 85.01
2017/2018 90.59

Ovo je novo zanimanje u našoj školi. MSV radi u obdaništima sa zdravom decom od 1 – 3 godine, na poslovima nege i vaspitanja dece. Učestvuje aktivno u formiranju deteta, njegovih higijenskih, kulturnih i radnih navika. Povija decu, hrani ih, igra se sa njima. Takva osoba mora da voli decu i da tu svoju ljubav nesebično pruža.
Tokom školovanja pored opšteobrazovnih predmeta MSV uči predškolsku, dečiju i opštu psihologiju. Vežbe se realizuju iz muzičke umetnosti dece ranog uzrasta, kao i iz dečije književnosti. Кabinet za vežbanje mora da sadrži klavir, ksilofone i melodike.
Vežbe iz stručnih predmeta održavaju se u kabinetu pedijatrijskih sestara (nega deteta, povijanje, kupanje, hranjenje…). Praksa se odvija u obdaništima i na Dečijoj klinici.

Predmeti po godinama

Pedijatrijska sestra tehničar
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj učenika koji se upisuje: 30 učenika
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 86.66
2018/2019 88.01
2017/2018 93.25

Pedijatrijska sestra – tehničar stiče znanje o negovanju i lečenju, kako bolesne, tako i zdrave dece. Pedijatrijska sestra je obučena da prati rast i razvoj dece, da pruža savete roditeljima u procesu zaštite i očuvanja zdravlja dece. U toku školovanja, pored stručnog znanja, stiče i znanje za izvođenje mnogih higijensko – tehničkih radnji. Učencii se osposobljavaju za rad na dečijim odeljenjima svih ustanova koje se bave prevencijom i lečenjem dece.
Područje zapošljavanja – u dečijim dispanzerima domova zdravlja, klinikama, bolnicama i institutima u oblasti prevencije i lečenja.

Predmeti po godinama